Vedtægt

RelationerFørst

 

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er: RelationerFørst og er stiftet den 25. marts 2019

1.2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse, som til enhver tid kan findes på www.relationerFørst.dk

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

2.1 Foreningen RelationerFørst er en almennyttig forening som arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn og har til formål at:

  • Yde en forbyggende og tidlig indsats mod potentiel mistrivsel i nære relationer.
  • Rådgive og hjælpe den enkelte, par og familier med at udvikle relationskompetencer, som fremmer trivsel og nærvær - til glæde for børn, unge og voksne.
  • Hjælpe økonomiske trængte familier med tilskud til terapeutiske forløb og andre tiltag som styrker deres evne til at tage ansvar for eget liv, sine nærmeste og det samfund, de er en del af.

§ 3 REGLER FOR MEDLEMSKAB

3.1 Foreningen optager som medlem enhver, der har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemskabet ophører, hvis et medlem ikke har betalt kontingent i et helt kalenderår. Som foreningsmedlem kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, virksomheder, foreninger, fonde mv.

3.2 Medlemskontingent for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår. Der kan fastsættes forskellige kontigentsatser alt afhængig af, om medlemmet er privat person eller en af de § 3.1 nævnte medlemmer.

3.3 Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af foreningens bestyrelse med 2/3 majoritet.

§ 4 Drift

4.1 Indtægter til foreningens drift tilvejebringes ved:

  • Kontigentbetaling fra medlemmerne
  • Sponsorater fra virksomheder
  • Udbetalinger fra Fonde eller puljer
  • Offentlig støtte
  • Foreninges egen indtægtgivende virksomhed

4.2 Evt overskud ved drift tilfalder foreningen til sikring af opfyldelse af foreningens formål.

§ 5 REGNSKAB

5.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

5.2 Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut.

5.3 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor.

5.4 Kassereren fører det daglige bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab og status samt budget for det følgende regnskabsår til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6 ØKONOMISKE FORPLIGTELSER

6.1 Foreningens aktiver tilhører foreningen relationerFørst som juridisk person og foreningen hæfter alene for opfyldelsen af dens forpligtelser.

6.2 Hverken medlemmer, bestyrelse eller daglig ledelse hæfter for foreningens forpligtelser, ligesom hverken bestyrelse, ledelse eller medlemmer har ejendomsret over noget tilhørende foreningen.

§ 7 TEGNINGSREGEL

7.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren

7.2 Ved leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlet bestyrelse

7.3 Bestyrelsen kan meddele prokura

§ 8 GENERALFORSAMLING

8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning ved bestyrelsesformanden.

3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år samt budget for det følgende år til godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

5. Fastsættelse af kontigent

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

8.3 Bestyrelsen indkalder medlemmer til generalforsamlingen via den af medlemmer opgiven e-mail-adr. Indkaldelse til såvel den ordinære som ekstraordinære generalforsamling skal finde sted med to ugers varsel.

8.4 Den af generalforsamlingens valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning, og revisor skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder.

8.5 Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Såfremt et stemmeberettiget medlem kræver det, skal afstemningen ske skriftligt. Afstemning i forbindelse med valg til bestyrelse skal ske skriftligt.

8.6 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

8.7 Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 9 BESTYRELSEN

9.1 Foreningens daglige ledelse varetages af formand og bestyrelsen i forening.

9.2 Bestyrelsen består af 3-4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en 3 årig periode.

9.3 Bestyrelsen skal påse, at foreningen efterlever sit formål, og at forenings arbejde udføres i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

9.4 Såfremt foreningen ansætter medarbejdere, påhviler det bestyrelsen at føre tilsyn med disses virksomhed.

9.5 Kandidater til bestyrelsen må forud tilkendegive, at de er villige til at arbejde i overensstemmelse med vedtægtens § 2. Kandidater skal desuden godkendes af den siddende bestyrelse.

9.6 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

9.7 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og lign.

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER

10.1 Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med accept fra minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 11 OPLØSNING

11.1 Foreningens ophør kan alene besluttes af 2/3 af de på to generalforsamlinger fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der skal være minimum 4 uger mellem de 2 generalforsamlinger.

11.2 Ved foreningens ophør fordeles foreningens formue mellem andre foreninger eller organisationer med samme eller lignende formål, som er hjemmehørende her i landet. Afgørelse herom træffes af generalforsamlingen.

§ 12 protokol

12.1 Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Dette skal forelægges og godkendes på næstkommnede bestyrelsesmøde af bestyrelsesmedlemmerne. Ved uenighed i bestyrelsen har et medlem som er uenig med de øvrige, ret til at få indført bemærkninger i protokollen.

 

Foreningen er stiftet den 25 marts 2019 af Rune von Weydenberg Kærlet

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling